Environmental regulations

Rules that protect wildlife and natural areas

Sorry, this page isn’t translated yet! Fragas do Mandeo volunteers are working in their free time to have it as soon as possible. We offer you the Galician version instead.

Para coñece-lo grado de protección dunha especie é necesario consulta-la lexislación ambiental vixente tanto de carácter autonómico, coma estatal ou europeo. Outro tanto pasa cando queremos coñece-las figuras de protección dos espazos naturais, as árbores catalogadas como senlleiras, as especies consideradas invasoras ou as estratexias de conservación.

A continuación recollemos una selección da normativa vixente que pode sernos de axuda para entende-las medidas de conservación do patrimonio natural de aplicación na bisbarra de As Mariñas (Galicia, España).

Leis de conservación

Lei galega de conservación: Texto da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, na que se definen as categorías dos espazos naturais protexidos, o procedemento para a súa declaración, planificación e xestión, as medidas para a protección da fauna e a clasificación das especies ameazadas (“en perigo de extinción”, “sensibles á alteración do seu hábitat”, “vulnerables” e “de interese especial”).

“Todos teñen o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o deber de o conservaren”
Constitución Española, artigo 45.1

Lei estatal de conservación: Texto da Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, na que se definen e clasifican os espazos protexidos. Traspón a Directiva Hábitats e a Directiva Aves da Unión Europea, figurando os listados dos hábitats e as especies de interese comunitario (anexos I e II), as especies que precisan medidas especiais de conservación (anexo IV) e as que precisan protección estrita (anexo V). Tamén inclúe apartados referidos á conservación da biodiversidade, o fomento da sostibilidade e o plan estratéxico de conservación.

Especies protexidas

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: Texto do Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, no que figuran os listados das especies e poboacións consideradas “en perigo de extinción” (anexo I) e “vulnerables” (anexo II).

Ampliación do Catálogo Galego de Especies Ameazadas: Texto do Decreto 167/2011, do 4 de agosto, polo que se modifica o Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo Galego de Especies Ameazadas e se actualiza o dito catálogo, mediante o que se agregan sete novas especies na categoría de “vulnerables”.

Catálogo español de especies ameazadas: Texto do Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, no que figura a lista das especies clasificadas “en perigo de extinción” e “vulnerables” no ámbito do Estado, así como aquelas das que se precisa vixia-la evolución do seu estado de conservación.

Directiva Hábitats: Texto da Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. No anexo I aparecen os hábitats naturais de interese comunitario, no anexo II as especies animais e vexetais (excepto aves) de interese comunitario, e no anexo IV as especies que, sendo de interese comunitario, requiren unha protección estrita. Esta directiva define a figura de “zona especial de conservación” (ZEC), que son os espazos naturais que conforman a Rede Natura 2000 conxuntamente coas ZEPA.

Directiva Aves: Texto da Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres, na que figuran no anexo I as aves para as que hai que mellora-lo seu hábitat, así como as medidas que os estados da Unión Europea teñen que acometer para a súa conservación. Determina a creación das “zonas de especial protección para as aves” (ZEPA).

Áreas protexidas

Rede Natura en Galicia: Texto da Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos naturais en réxime de protección xeral, onde figura o listado de espazos protexidos, a súa localización e extensión, así como algúns mapas.

Corrección Rede Natura en Galicia: Texto da Corrección de erros da Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Natura 2000, como espazos naturais en réxime de protección xeral, no que se publica o listado coas cifras correctas da extensión dos espazos protexidos.

“A finalidade perseguida polas leis non se cifra en abolir ou limita-la liberdade, senón, polo contrario, en preservala e aumentala”
John Locke

Plan Director da Rede Natura en Galicia: Texto do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, onde figuran os mapas cos límites actualizados das ZEC, as especies e hábitats presentes que figuran nos anexos I e II da Directiva Hábitats, a zonificación e o plan de ordenación dos recursos naturais destes espazos protexidos.

Humidais protexidos: Texto do Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de Humidais de Galicia. No anexo I figura a lista de humidais protexidos en Galicia, e no anexo II a tipoloxía de humidais.

Declaración dos ENIL e EPIN: Texto do Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de interese local e a figura de espazo privado de interese natural, no que se establece o procedemento polo que un concello pode solicita-la declaración dun ENIL no seu termo municipal, ou, no caso dun particular, a declaración da súa propiedade como EPIN.

Árbores senlleiras

Catálogo Galego de Árbores Senlleiras: Texto do Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, mediante o que a Xunta de Galicia quere protexer aquelas árbores e formacións boscosas singulares presentes no territorio. No anexo I figura o listado de árbores senlleiras, e no anexo II o de formacións senlleiras.

Ampliación do Catálogo Galego de Árbores Senlleiras: Texto da Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se actualiza o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras, que amplía o catálogo engadindo 51 árbores e formacións arbóreas.

Especies invasoras

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras: Texto do Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, que prohibe a posesión e a introdución no medio natural das especies catalogadas e se establecen as medidas para previ-la súa introdución, controla-la súa expansión e as estratexias de erradicación. No seu anexo figuran as especies que están incluídas no catálogo.

Planes estratéxicos

Plan estratéxico estatal de conservación: Texto do Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Contempla unha grande variedade de temas, elaborando un diagnóstico da situación actual, establecendo obxectivos a perseguir, metas a acadar, orzamentos asignados e indicadores de seguimento, para un período de seis anos.

First published: 27-3-2012
Last update: 16-8-2016
>> Next page: Routes

Uso de cookies: Este sitio web emprega cookies para mellora-la experiencia de usuario. Se continúa navegando consente a aceptación de ditas cookies e acepta a nosa política de cookies (se pincha no enlace obterá máis información).